ข้อบังคับชมรมผู้พิพากษาสมทบ

ข้อบังคับชมรมผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙