ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจัดพิธีอบรมปฐมนิเทศและรายงานตัวผู้พิพากษาสมทบ ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 13
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง จัดพิธีอบรมปฐมนิเทศและรายงานตัวผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง รุ่นที่ 13 จำนวน 69 คน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ในพิธี ได้รับเกียรติจากนางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นประธานเปิดงาน นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายวิชัย อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง นางสาวสุธิศา พุกกะเวส ประธานชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ รองประธานชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ และนายปรีชา เศขรฤทธิ์ ที่ปรึกษาชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ เป็นวิทยากร

×