การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่1/2563 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เพื่อแจ้งให้สมาชิกชมรมฯ ทราบเรื่องวาระของผู้พิพากษาสมทบและกรรมการรุ่น 11/2561, นำเสนอและขอให้สมาชิกฯ รับรองงบฐานะการเงินประจำปี 2562 พร้อมกับแสดงผลงานการดำเนินงานที่ชมรมฯ ได้จัดทำในปี 2562 และจัดการเลือกตั้งกรรมการชมรมฯ ชุดใหม่ กรรมการรุ่น 11/2563

×