คณะกรรมการชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เข้าคารวะและอวยพรปีใหม่ผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง
เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 คณะกรรมการชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เข้าเยี่ยมคารวะนางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และคณะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ห้องอธิบดีชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันกันหลังจากนั้น

×