สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ไพรินทร์ เพชรคล้ายอดีตผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ไพรินทร์ เพชรคล้าย ต.ม., จ.ช. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม

×