งานสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
นื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ได้จัดงานสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Current Complex and Practical Issues in Patent, Trade Secret and Trademark Litigation” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (European Patent Office: EPO) 5 ท่าน คือ
1. Dr. Christopher Heath, Member of the Boards of Appeal
2. Dr. Michael Poock, Chairman of the Boards of Appeal
3. Dr. Kemal Bengi, Chairman of the Boards of Appeal
4. Dr. Philipp Lanz, Member of the Boards of Appeal
5. Mr. Tom Vermeulen, Member of the Boards of Appeal
และ ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์ ที่ปรึกษาสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณวณิก ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมายเจษฎ์- มโนทัย แอนด์ แอสโซสิเอทส์ และ ศ.(พิเศษ)วิชัย อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นวิทยากร โดยมีนางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด นายวัชรพล สุนทระศานติ เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง กล่าวรายงาน นายสักกพันธุ์ จิตรจง ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และนางเพียงพร สุวรรณประทีป ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นผู้ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

×