นโยบายประธานศาลฎีกา
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ ถ.ราชดําริ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา แถลงนโยบายประธานศาลฎีกาปี 2562-2563 มีนางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา ผู้พิพากษาระดับประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีศาลชั้นต้น และศาลชำนาญพิเศษเข้าฟังกว่า 100 คน และมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังบุคลากรของศาลยุติธรรมและประชาชนผ่านระบบ Facebook Live อีกด้วย

×