โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากรในสังกัดศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ” โดยได้รับเกียรติจากนางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์

×