งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสการแต่งตั้งโยกย้าย ประจำปี 2562
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง จัดกิจกรรมสังสรรค์เลี้ยงอำลาเนื่องในโอกาสผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ และเจ้าหน้าที่ศาลฯ ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ และเลี้ยงต้อนรับผู้พิพากษาที่มาปฏิบัติราชการเมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน เวลา 12.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมดุลพาห ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง

ผู้พิพากษาที่มาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562
1) ท่านสมิตา ต้นธีรวงศ์
2) ท่านกิติมา เสียงฉ่ำ
3) ท่านชนาภา ชอบพิเชียร
4) ท่านอารยา ธีรการุณวงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง
5) ท่านศลิษา สมบัติศิริ
6) ท่านสักกพันธุ์ จิตรจง และ
7) ท่านทศพล พิทักษ์เนตินัย

×