Regulating Cross-Border Data Flows in a Data-Driven World
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Regulating Cross-Border Data Flows in a Data-Driven World โดยได้รับเกียรติจาก Professor Andrew Mitchell, Director of Studies, International Economic Law, Melbourne Law School, University of Melbourne เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีนายทศพล พิทักษ์เนตินัย ผู้พิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นวิทยากรดำเนินรายการ และมีนางสาวสมิตา ต้นธีรวงศ์ และนางอารยา ธีรการุณวงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง ผู้พิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง แปลสรุปเป็นภาษาไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน เวลา 9.30-11.00น. ณ ห้องประชุมดุลพาห ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง

×