โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับความรู้สู่ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-16.40 น. ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับความรู้สู่ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประนีประนอมประจำศาลและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการค้า เศรษฐกิจและรูปแบบการค้าในปัจจุบัน ตลอดจนรูปแบบการทำนิติกรรมและสัญญาที่มีต่อกัน โดยมีนายสุพรชัย รางแดง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และนายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการ สายงานยุทธศาสตร์และบริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “แนวคิด นโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา” และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก ดร.สุมาพร (ศรีสุนทร) มานะสันต์ นิติกรชำนาญการ ส่วนกฎหมายการเงิน สำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง บรรยายหัวข้อ “กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล”

×