ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางร่วมงานวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562
เนื่องในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่พระองค์ท่าน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นำโดยนางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารศาลฯ ผู้พิพากษาฯ ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้ประนีประนอมฯ และเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะกันอย่างพร้อมเพรียง

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย อภิปรายเรื่อง “ประเด็นทางกฎหมายและการกำกับดูแลเทคโนโลยีทางการเงิน”(Fintech: Legal and Regulatory Challenges) โดยได้รับเกียรติในการบรรยายจากนางสาวชนาภา ชอบพิเชียร ผู้พิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ นางสาวกุลรัตน์ ผ่องสถาพร ทนายความหุ้นส่วนบริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด และนายปวีร์ เจนวีระนนท์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

×