งานสวดพระอภิธรรม นางอัญชลี จำรัสฤทธิรงค์
ด้วยนางอัญชลี จำรัสฤทธิรงค์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ รุ่น 11 ได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบ คณะผู้พิพากษาสมทบฯ กำหนดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ร่วมกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาสภาวสุ (ศาลา7) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพ

×