รางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ผู้พิพากษาสมทบฯ รุ่น 12 ได้รับ “รางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ประจำปี 2562” จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะบุคคลที่มีผลงานและบทบาทดีเด่น สมควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ

×