ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2562
ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ และบุคลากรของศาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากในช่วงเวลานี้ของทุกปี อากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงประกอบกับประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้เกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีโอกาสที่จะแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น
เพื่อป้องกันการเกิดโรคและแพร่กระจายสู่ผู้อื่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เชิญชวนประชาชนให้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี เพื่อป้องกันการเกิดอาการรุนแรงและลดการเสียชีวิตได้

×