CIPITC Moot Court Competition 2019
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยความร่วมมือกับชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี ได้ร่วมกันเปิดโครงการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562 (CIPITC Moot Court Competition 2019) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในสาขานิติศาสตร์ได้นำวิชาความรู้กฎหมายที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้และฝึกฝนการใช้ภาษากฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ตนเองในการประกอบวิชาชีพในอนาคต ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทุนการศึกษา และการไปทัศนศึกษาหน่วยงานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ณ ต่างประเทศ โดยมีนางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

×