ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวิชรเกล้า เจ้าอยู่หัว
เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง นำโดยนางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้ประนีประนอมฯ และเจ้าหน้าที่ศาลฯ ได้เข้าร่วมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

×