งานเลี้ยงขอบคุณผู้พิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายไปยังศาลอื่น
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยนางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาฯ ผู้บริหารศาลฯ ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้ประนีประนอมฯ และเจ้าหน้าที่ศาลฯ ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงขอบคุณ เนื่องในโอกาสที่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น

ผู้พิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายไปยังศาลอื่น
1) นายวรวิทย์ ทองมาลา เลขานุการศาลฯ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษา หัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์
2) นางสาวญาณาภัค มันตารัตน์ ผู้พิพากษา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองเลขานุการศาลอุทธรณ์
3) นายวรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย ผู้พิพากษา ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำสำนักประธานศาลฎีกา

×