โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ศาลและภาคดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อการสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการรองรับการเป็นศาลดิจิทัล Digital Court 2020” โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการสำนักฯ ข้าราชการฯ และลูกจ้างของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ณ โรงแรม แกรนด์ แปซิฟิค ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

×