Advanced Investigation Internet Training
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย(Motion Picture Association of America: MPA) ได้จัดอบรม Advanced Investigation Internet Training ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 13 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับสังคมออนไลน์และปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในสังคมออนไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ โดยมีวิทยากรจากต่างประเทศมาร่วมบรรยายให้ความรู้ด้วย

×