ประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นปี 2561 เนื่องในงานวันปกรณ์ 2562
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันปกรณ์ 2562 จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ร่วมกันยกย่องเชิดชูบุคคลที่ได้สร้างผลงานดีเด่นในวงการสังคมสงเคราะห์ที่ปรากฏแก่สาธารณชน
ชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ขอแสดงความยินดีกับนางกัลยา สุภัทรวณิชย์ ผู้พิพากษาสมทบฯ รุ่น10 ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561 ในประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร

×