การบรรยายพิเศษ เรื่อง " Element of Interest in EU Law for the CIPITC Court"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 -16.00 น. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง "Element of Interests in EU Law for the CIPITC Court" ณ ห้องประชุมดุลพาห ขั้น 7ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ

×