ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เพื่อแจ้งให้สมาชิกชมรมฯ ทราบเรื่องวาระของผู้พิพากษาสมทบและกรรมการรุ่น 10, นำเสนอและขอให้สมาชิกฯ รับรองงบฐานะการเงินประจำปี 2561 พร้อมกับแสดงผลงานการดำเนินงานที่ชมรมฯ ได้จัดทำในปี 2561

×