อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง นำคณะศาลเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อความเป็นสิริมงคล
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมด้วยนายธรรมนูญ พิทยาภรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ นายวรวิทย์ ทองมาลา เลขานุการศาลฯ นำคณะผู้พิพากษาฯ ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการศาลฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยนางสุวิชาได้กล่าวคำถวายเครื่องสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ พานธูปเทียนแพ และพวงมาลัย
สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสกับนางสุวิชา และคณะว่าให้มีสติในการทำงาน ซื่อสัตย์ในความยุติธรรม และจะตั้งใจทำงานเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง และในโอกาสเดียวกัน สมเด็จพระสังฆราชทรงประพรมน้ำมนต์และประทานพรให้คณะในภายหลัง
และในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2561 นายสุพรชัย รงแดง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประ เทศกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าคณะฯ ผู้พิพากษาฯ ผู้พิพากษาสมทบฯ หัวหน้าส่วนฯ หัวหน้างานฯ ข้าราชการ ได้เข้าเฝ้า สักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อถวายสักการะและรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561

×