งานสัมมนา “การบริหารจัดการงานคดีเพื่อความเป็นเลิศทางการศาลในยุคปัจจุบัน”
เมื่อวันที่ 13 - 14 กันยายน 251ณ โรงแรมAnantara Siam Bangkok Hotel สำนักประธานศาลฎีกา จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง“การบริหารจัดการงานคดีเพื่อความเป็นเลิศทางการศาลในยุคปัจจุบัน”(Judicial Excellence in Response to Today’s Challenges)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานศาลของประเทศต่างๆในเขตลุ่มแม่น้ำโขงในเขตประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆนอกภูมิภาคอาทิสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเป็นต้นซึ่งแต่ละประเทศมีประสบการณ์และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีที่แตกต่างกันออกไปโดยสำนักประธานศาลฎีกาได้เชิญผู้แทนหรือวิทยากรจากประเทศต่างๆดังกล่าวมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน

×