พบกันวันสุข เดือนกันยายน 2561
ชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ ได้จัดกิจกรรม “พบกันวันสุข” ขึ้นอีกครั้ง ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์รัฐภรณ์ อึ้งภากรณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังมาบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง“สัพพัญญปัญญา ปัญหาด้านผิวพรรณ”เมื่อวันจันทร์ที่ 3กันยายน2561 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

×