พิธีเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย"
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้เปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย" บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การระงับข้อพิพาททางเลือก” และ “สาธิตวิธีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทจำลอง” โดยนายมนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาและผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

×