สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักส่งเสริมงานตุลาการประกาศรายชื่อผู้ประนีประนอมประจำ ศาลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมดีเด่น จำนวน 204 คน และผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 98 คน ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

×