บันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 20กรกฎาคม เวลา 11.30น.ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นำโดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ นางสุวิชา นาควัชระ พร้อมด้วย นายธรรมนูญ พิทยาภรณ์ นายสุพรชัย รางแดง รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ ผู้พิพากษาฯ นายวรวิทย์ ทองมาลา เลขานุการศาลฯ ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้ประนีประนอมฯผู้บริหารศาลฯ ระดับสูงและเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

และในวันเดียวกัน เวลา 12.30น. ณ บริเวณโถงชั้น 5 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางฯ นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาฯ นายธรรมนูญ พิทยาภรณ์ นายสุพรชัย รางแดง รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ ผู้พิพากษาฯ นายวรวิทย์ ทองมาลา เลขานุการศาลฯ ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้ประนีประนอมฯ ผู้บริหารศาลฯ ระดับสูงและเจ้าหน้าที่ศาลฯ ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

×