โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ส่วนไกล่เกลี่ยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฯ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561เวลา 8.15 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ

×