กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอนุเคราะห์วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการเจ็บป่วย ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้

เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ และบุคลากรของศาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ภายในศาลและติดต่อไปยังประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

×