พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตร
ในวันที่ 18 ก.ค. เวลา 10.30 น. นายประสิทธิ์ ศิริชีพชัยยันต์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ และเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรืองสิทธิบัตร ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรกับสมาชิกชมรมฯ ณ.ห้องประชุมในห้องสมุด(ชั้น 6) อย่างเป็นกันเอง

×