คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร IP & IT Bar ประจำปี 2561 ศึกษาดูงาน ที่สนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ในการอบรมหลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้หลักสูตร ประกาศนียบัตร “IP & IT Bar ประจำปี 2561: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)” ซึ่งจัดโดยชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรม เข้าศึกษาดูงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

×