ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ นางสุวิชา นาควัชระ พร้อมด้วย นายธรรมนูญ พิทยาภรณ์ นายสุพรชัย รางแดง รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ ผู้พิพากษาฯ นายวรวิทย์ ทองมาลา เลขานุการศาลฯ ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้ประนีประนอมฯ ผู้บริหารศาลฯ ระดับสูงและเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

×