ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปี เก่า พ.ศ. 2560
นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นประธาน ในการจัดงานเลี ้ยงส่งท้ายปี เก่า พ.ศ. 2560 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2560โดยมีนายธรรมนูญ พิทยาภรณ์ นายสุพรชัย รางแดง รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ นายวรวิทย์ ทองมาลา เลขานุการศาลฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ ผู้พิพากษาฯ ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้ประนีประนอมฯ ผู้ อ านวยการฯ ข้าราชการศาลฯ เข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่น ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั ้น 2 อาคารสปอร์ต คลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์

×