การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายธรรมนูญ พิทยาภรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายวิชัย อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายวรวิทย์ ทองมาลา เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นางสาวญาณาภัค มันตารัตน์ ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และ ผู้พิพากษาสมทบ เดินทางไปเจรจากับเลขาธิการองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO) และมีการลงนามในเอกสารแสดงเจตจำนงร่วมกันเป็นครั้งแรกระหว่างศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเพื่อทำโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการในการพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้โดยทางองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจะจัดส่งวิทยากรผู้ทำหน้าที่ยกร่างข้อตกลงระหว่างประเทศและวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายภายในของประเทศต่างๆ ในทางทรัพย์สินทางปัญญา มาแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้พิพากษา และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสัมมนาในประเทศไทยจัดส่งหนังสือคำอธิบายกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา แนวคำพิพากษาของศาลในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่มีในห้องสมุดขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกมาไว้ที่ห้องสมุดของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และฐานข้อมูล (Database) ที่ใช้สำหรับค้นคว้าขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทางองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจะจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับผู้พิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม และพร้อมให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านอื่นๆ แก่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

นอกจากนั้น คณะผู้พิพากษาจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้เดินทางไปประชุมเจรจากับคณะผู้บริหารและอาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกรอน็อบ (University Grenoble Alpes) และคณะผู้บริหารและอาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอ็กซ์มาร์เซย (Aix-Marseille University) เพื่อจัดทำโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ เช่น การจัดส่งวิทยากรจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว มาบรรยายให้ความรู้ในประเทศไทยและจัดส่งผู้พิพากษาของศาลในประเทศไทยไปอบรมระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยดังกล่าว

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะผู้พิพากษาจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal, Aix-En-Provence) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย

การเดินทางเยือนสมาพันธรัฐสวิสและสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้าง ความร่วมมือทางวิชาการแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย

×