หลักสูตร “เพิ่มทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรม โดยการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง” (STREAMING)
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม และถูก กำหนดให้เป็นพันธกิจหนึ่งในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม จึงจัดให้มีหลักสูตร “เพิ่มทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรม โดยการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง” (STREAMING) เพื่อผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรม และผู้ประนีประนอมที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน เข้าอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯในวันที่ 18 พ.ค. 2561

×