งานเลี้ยงขอบคุณผู้พิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายไปยังศาลอื่น
ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยนางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาฯ ผู้บริหารศาลฯ ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้ประนีประนอมฯ และเจ้าหน้าที่ศาลฯ ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงขอบคุณ เนื่องในโอกาสที่ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น
ผู้พิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายไปยังศาลอื่น
1) นายเสริมสิทธิ์ สิริเจริญสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ ศาลแขวงพระนครใต้
2) นางวราภรณ์มากธนะรุ่ง ว่องเมทินี ผู้พิพากษาฯ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
3) นายสิรภพ วีระวานิช ผู้พิพากษาฯ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

×