งานปฐมนิเทศผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ขึ้น โดยจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยด้วยผู้ประนีประนอม” โดยได้รับเกียรติจากนายนพพร โพธิรังสิยากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาเป็นผู้บรรยาย

×