คณะกรรมการชมรมฯชุดที่ 11 เข้าพบท่านอธิบดีและผู้บริหารศาล
เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม ประธานชมรมฯ นายวิศัลย์วนะศักดิ์ศรีสกุลพร้อมคณะฯ เข้าพบนางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ และผู้บริหารศาลฯ เพื่อแนะนำคณะกรรมการชุดที่ 11 ที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งเมื่อต้นปี 2561 พร้อมรับนโยบายการทำงานจากผู้บริหารศาลเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

×