งานเสวนา “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ DMCAและแนวโน้มกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ในประเทศไทย”
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงความรู้และเชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกาMs. Kimberly Isbell ที่ปรึกษาอาวุโส ด้านนโยบายและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐอเมริกา และ Mr. Darren Pagoda อัยการที่ปรึกษา สำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาให้เกียรติเข้ามาเสวนาในประเด็น “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ DMCA(Digital Millennium Copyright Act) และแนวโน้มกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ในประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลทรัพย์สินฯ เป็นผู้แปลและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561

×