ประกาศ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนดให้มีการอบรมภาควิชาการก่อนการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่าฯ ให้แก่ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ (รุ่นที่ 14) ใน วันพุธที่ 25 ถึงวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา

และสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา

โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดการบรรยายและจัดการสอบแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

โดยให้ผู้เข้าอบรม และเข้าทำการสอบเปิดกล้องไว้ในระหว่างเข้ารับการอบรมและ ในระหว่างการทำข้อสอบตลอดเวลา