ประกาศ
เลื่อนการอบรม
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาสมทบ ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
เป็นวันพุธที่ 25 ถึงวันศุกร์ 27 สิงหาคม และสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564