ประกาศ
เลื่อนการอบรม
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาสมทบ ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
เป็นวันที่ 3-5 สิงหาคม และสอบข้อเขียนในวันที่ 8 สิงหาคม 2564