ผู้พิพากษาสมทบฯ รุ่น 12๑. นายกิตติ พัวถาวรสกุล
๒. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์
๓. นายกิตติศักดิ์ ทักษสกุล
๔. นายชูชีพ เอื้อการณ์
๕. นายฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์
๖. นายดิสพล จันศิริ


๗. นายทศพร ซิมตระการ
๘. นายธรรมรัตน์ โพธิ์ใบกุล
๙. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ
๑๐. นายเพ็ชร ชินบุตร
๑๑. นายโพธิทัต พิริยวิรุตม์
๑๒. นายภักดี มะนะเวศ


๑๓. นายภัคพล งามลักษณ์
๑๔. นายวรทรรศน์ มาฆะศิรานนท์
๑๕. นายสงกรานต์ คงศรีเจริญ
๑๖. นายสมชาย พิพุธวัฒน์
๑๗. นายสมประสงค์ รุ่งเรือง
๑๘. นายสรรเสริญ ชวนประพันธ์


๑๙. นายสัจจะ ไชยรัตน์ติเวช
๒๐. นายสุชาติ มโนมยางกูร
๒๑. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์
๒๒. นายเสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย
๒๓. นายอนุวัตร เลิศพิทักษ์สุนทร
๒๔. นายอมริทธิ์ หะริณธนาวุฒิ


๒๕. นายอรรถพล วิจิตเกษมกิจ
๒๖. นายอัศม์เดช วานิชชินชัย
๒๗. นายอาทิตย์ ปิ่นปัก
๒๘. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
๒๙. นางขวัญทวี พ่อค้าทอง
๓๐. นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์


๓๑. นางจินตนา เกียรติสุรนนท์
๓๒. นางจุรีย์ สมประสงค์
๓๓. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน
๓๔. นางเจียรนัย เล็กอุทัย
๓๕. นางชูศรี ศรีเพ็ญ
๓๖. นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส


๓๗. นางนวรัตน์ เปาอินทร์
๓๘. นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์
๓๙. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
๔๐. นางปัจฉิมา ธนสันติ
๔๑. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
๔๒. นางมีนา พิทยโสภณกิจ


๔๓. นางวรรณวิไล ฟุ้งลัดดา
๔๔. นางวาสนา คงมาลัย
๔๕. นางศรินธร วงศาริยวานิช
๔๖. นางศรีนวล กรกชกร
๔๗. นางสาวชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย
๔๘. นางสาวดาราณี วงศ์สัจจา


๔๙. นางสาวนัฎตินา เนตรสุวรรณ
๕๐. นางสาวปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
๕๑. นางสาวปิยฉัตร รัตนศรีสมบัติ
๕๒. นางสาวพรอนงค์ อร่ามวิทย์
๕๓. นางสาวพิมพ์กาญจน์
เหลืองสุวรรณ
๕๔. นางสาวพิไลพร เข็มเพ็ชร์


๕๕. นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล
๕๖. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
๕๗. นางสาวอรรยา สิงห์สงบ
๕๘. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
๕๙. นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
๖๐. นางสุดา ประกฤติพงศ์


๖๑. นางสุนิสา มณีนิล
๖๒. นางสุนีย์ โคธีรานุรักษ์
๖๓. นางอรวรรณ รัตนไตรภพ