Who We Are
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีอาญาและคดีแพ่งทั่วไป หากได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาซึ่งมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดยมีบุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเข้ามาร่วมพิจารณาและพิพากษาคดีด้วย ในรูปแบบของผู้พิพากษาสมทบ จะทำให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงจัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะโดยมีวิธีพิจารณาคดีเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น
ข้อมูลจาก : สุนันทา เอกไพศาลกุล นิติกร ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พฤษภาคม ๒๕๔๗