คณะกรรมการชมรมฯ ชุดที่ 11


นางสาวสุธิศา พุกกะเวส

ประธานชมรมฯ

นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์

รองประธานชมรมฯ

นายสมบุญ พัชรโสภาคย์

รองประธานชมรมฯ

นางสุภาพร ภคสิริกุล

เลขานุการ

นางสาวพิไลพร เข็มเพ็ชร์

ผู้ช่วยเลขานุการ และ ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นางสาวนุชรี ทองทั้งวงศ์

ผู้ช่วยเลขานุการ


นายประเสริฐ อนันตชาติ

เหรัญญิก

นายฉัตรชัย รัตนโอฬาร

ประธานฝ่ายบัญชี

นางฉวิวรรณ ปูรานิธี

ประธานฝ่ายหารายได้

ปัจฉิมา ธนสันติ

ประธานฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

นางสาวดาราณี วงศ์สัจจา

ประธานฝ่ายสันทนาการและกิจกรรมพิเศษ

นายวรทรรศน์ มาฆะศิรานนท์

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายสุขแสง คูกนก

ประธานฝ่ายกีฬา

นางสาวสุพัชรา ดิษฐบรรจง

รองประธานฝ่ายวิชาการ

นายวรนันท์ อุทารจิตต์

รองประธานฝ่ายสันทนาการ

กรรมการตรวจสอบการเงินและบัญชี

นางสาววนิดา จุลพาณิชยกรรม

กรรมการตรวจสอบการเงินและบัญชี

นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ

กรรมการตรวจสอบการเงินและบัญชี

นางชุติมา รัตนอมรพิน

กรรมการตรวจสอบการเงินและบัญชี

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส
นางภัทรียา เบญจพลชัย
นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
นายปรีชา เศขรฤทธิ์
นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล