คณะกรรมการชมรมฯ ชุดที่ 10/2


นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ประธานชมรมฯ

นางสาวสุธิศา พุกกะเวส

รองประธานฯ และประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์

รองประธานชมรมฯ

นายสมบุญ พัชรโสภาคย์

เลขานุการ

นางสาวอรอนงค์ โฆษะครรชิต

ผู้ช่วยเลขานุการ และ ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นางสาวพิไลพร เข็มเพ็ชร์

ผู้ช่วยเลขานุการ และ รองประธานฝ่ายวิชาการ


นางสาวเพียงพร สุวรรณประทีป

เหรัญญิก

นางฉวิวรรณ ปูรานิธี

ประธานฝ่ายหารายได้

นายอนุวัฒน์ เลิศพิทักษ์สุนทร

รองประธานฝ่ายหารายได้

นายวรทรรศน์ มาฆะศิรานนท์

ประธานฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

นางสาวดาราณี วงศ์สัจจา

ประธานฝ่ายสันทนาการและกิจกรรมพิเศษ

นายประเสิรฐ อนันตชาติ

รองประธานฝ่ายสันทนาการและกิจกรรมพิเศษ

นายชาญชัย เชาวน์รัตนะ

ประธานฝ่ายบัญชี

นายถานันดร์ วัชโรทยางกูร

ประธานฝ่ายกึฬา

นายจักรพงษ์ คงปัญญา

รองประธานฝ่ายกึฬา

กรรมการตรวจสอบการเงินและบัญชี

นางชุติมา รัตนอมรพิน

กรรมการตรวจสอบการเงินและบัญชี

นางสาววนิดา จุลพาณิชยกรรม

กรรมการตรวจสอบการเงินและบัญชี

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

กรรมการตรวจสอบการเงินและบัญชี

ที่ปรึกษาชมรมฯ

นายปรีชา เศขรฤทธิ์
นายภูมินทร์ บุตรอินทร์
นางสาวอภิญญา อัศวนิก
นางสาวอรรยา สิงห์สงบ
นางเบญจวรรณรัตนประยูร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส
นางภัทรียา เบญจพลชัย
นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย