คณะกรรมการชมรมฯ ชุดที่ 10/1


นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ประธานชมรมฯ

นางสาวสุธิศา พุกกะเวส

รองประธานฯ คนที่ 1

นายอนุวัตร เลิศพิทักษ์สุนทร

รองประธานฯ คนที่ 2

นายสุรเดช แสงเพ็ชร

เลขานุการ

นางสาวอรอนงค์ โฆษะครรชิต

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสมบุญ พัชรโสภาคย์

เหรัญญิก

นายชาญชัย เชาวน์รัตนะ

ประธานฝ่ายบัญชี

นายสุวรรณ ดำเนินทอง

ประธานฝ่ายหารายได้

นายถานันดร์ วัชโรทยางกูร

ประธานฝ่ายกีฬา

นางสาวอรุณลักษณ์ วิทยวิจิน

ประธานฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

นางสาวอรอนงค์ โฆษะครรชิต

ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นางสาวพิไลพร เข็มเพ็ชร์

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายวรทรรศน์ มาฆะศิรานนท์

ประธานฝ่ายสันทนาการและกิจกรรมพิเศษ

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ

รองประธานฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

นายฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการตรวจสอบการเงินและบัญชี

นางชุติมา รัตนอมรพิน

กรรมการตรวจสอบการเงินและบัญชี

นางสาววนิดา จุลพาณิชยกรรม

กรรมการตรวจสอบการเงินและบัญชี

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

กรรมการตรวจสอบการเงินและบัญชี