หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่ง
ผู้พิพากษาสมทบฯ